Monsoon® active

Általános ismertető

Bevezető:

Szélesebb kétszikű spektrum
Erősebb egyszikűek elleni hatás
Gyorsabb hatáskifejtés
Talajon keresztüli hatástartam

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer takarmány- és silókukorica védelmére

Engedélyokirat száma: 04.2/2507-1/2012 (NÉBIH)

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
 • Kukorica

Összetétel

Gyomirtó hatóanyag:
31,5 g/l (3,21 m/m %) foramszulfuron-nátrium
10 g/l (1,02 m/m %) tienkarbazon-metil
15 g/l (1,53 m/m%) ciproszulfamid

Formuláció: olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD)

Hatásmód

Acetolaktát-szintetáz-működést gátló herbicid (ALS-gátló) A fehérje-anyagcserét gátolja az elágazó szénlácú aminosavak (L-valin, L-leucin, L-izoleucin) bioszintézisének gátlása által, a sejtosztódási folyamatok gátlódnak, a hajtás- és gyökérmerisztéma-szövetek károsodnak.

Posztemergens alkalmazásnál a levelek antociánosodnak, klorotizálódnak majd nekrotizálódnak, a hajtás- és gyökércsúcs növekedése leáll. A herbicid felvétele gyors, egy-két óra alatt bekövetkezik. Az érzékeny növények pusztulási folyamata 7-14 napig tart.

Látványosan jó hatású a már kikelt gyomok ellen és hatástartama véd a későbbi kelés ellen is.

A hatóanyagok a gyomok föld feletti részein keresztül gyorsan felszívódnak, majd a gyökér- és hajtáscsúcs felé haladva rövid idő alatt eljutnak a növény minden részébe, még a rizómába is. A kezelést követően a gyomok tápanyagfelvétele és a növekedése szinte azonnal leáll, a teljes pusztulásuk a környezeti körülményektől függően 1-3 hét után következik be.

A talajra jutva a gyökéren keresztül is képes felszívódni, így a Monsoon active levélen keresztüli közvetlen hatását néhány hetes talajon keresztüli hatástartam egészíti ki.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A Monsoon active hatékony az újonnan feltűnt HPPD-gátló hatóanyagokkal szemben általánosan ellenálló Panicum fajok ellen is.
Fenyércirokkal fertőzött területen Merlin flexx, vagy Adengo kezelés után meg kell várni a kifehéredett fenyércirok visszazöldülését a Monsoon active kezelés előtt (kb. 2 hét).

Kombinációk
Erős évelő, vagy magról kelő kétszikű fertőzés, fejlettebb gyomnövények, illetve száraz körülmények esetén tankkombináció lehet szükséges. Kombinációs partnerek lehetnek a gyomflórától függően: Dicopur Top, valamint
dikamba, floraszulam, klopiralid, fluroxipir-metil, mezotrion, terbutilazin, illetve 2,4-D hatóanyagú termékek az engedélyokiratukban meghatározott dózisban. A kombinációs partnerek jelentősen befolyásolhatják a kijuttatás idejét! Tapadásfokozó adalék, vagy műtrágya hozzáadása nem javasolt, mert fokozza az esetleges fitotoxicitás kockázatát.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l, 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év.

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H315 Bőrirritáló hatású
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH208 Poli-glikol-étert tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetettségének elkerülése
érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem célnövények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 15 m távolságban
tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 75%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazásával a védősáv a felszíni vizektől és a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m-re csökkenthető.

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

 1. A permetező berendezést ürítsük ki.
 2. A permetezőfejeket és a szűrőket tisztítsuk ki.
 3. A tartályt 10%-ig töltsük fel tiszta vízzel és indítsuk be a keverő berendezést, hogy a belső falak és a tömlők is megtisztuljanak.
 4. Érzékeny kultúrák kezelése előtt ajánlott a permetezőgép 0,1%-os HYPO oldattal történő átmosása majd semlegesítése.
 5. A 3. lépést ismételjük meg.
 6. Ha a Monsoon active más növényvédő szerrel együtt tankkombinációban került felhasználásra, akkor a tartályt a termékek címkéin leírt eljárások közül a szigorúbb módszerrel kell megtisztítani.

Javasolt technológiák

A készítmény egy vegetációban csak egy alkalommal használható!

Kukoricában (takarmány, siló) a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kukorica 3-7 leveles fenológiai állapotában. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotukban, a magról kelő egyszikű gyomfajok 1-3 leveles korukban, gyökérváltásukkor a legérzékenyebbek a készítményre.

A fenyércirok (Sorghum halepense) rizómás egyedei ellen a gyomnövény 20-25 cm-es fejlettségénél, tarackbúza (Elymus repens) ellen annak 15-20 cm-es nagyságánál, köles fajok (Panicum spp.) esetén azok 1-3 leveles korukban a gyökérváltásuk végéig kell a kezelést elvégezni az engedélyokiratban meghatározott magasabb 2,0 l/ha-os dózissal.

Mezei acat (Cirsium arvense) ellen a gyomnövény tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja 2,0 l/ha-os dózis kijuttatásával.

Megkésett kezelés, vagy nagyon erős fertőzés esetén kombinációra lehet szükség.

Utóvetemény

A kezelt kukorica betakarítását követően, szántás vagy legalább 10 cm mély talajművelés után a következő növények termeszthetőek biztonságosan:
őszi búza, tritikálé, őszi árpa, tavaszi árpa, tavaszi búza, borsó, len, napraforgó, kukorica, cukorrépa, burgonya, zöldbab, cirok és a szója.

Dózis

Siló kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények, valamint mezei acat, köles fajok, tarackbúza és fenyércirok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5-2,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 8 leveles állapot (BBCH 18)

Szemes kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények, valamint mezei acat, köles fajok, tarackbúza és fenyércirok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5-2,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 8 leveles állapot (BBCH 18)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, védő szemüveg/arcvédő; kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony.
A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Olyan kukoricában, ahol szulfonilurea típusú készítményekkel szemben általánosan rezisztens fenyércirok fertőzés okoz problémát, a Mosoon active alkalmazása nem javasolt ezek ellen a gyomnövények ellen.
Ilyen területeken más hatásmódú készítmények használata javasolt a rezisztens gyomnövények elleni védekezésre.
A rezisztens egyedek maggal történő terjedése és felszaporodása ellen Adengo, Capreno, Laudis, vagy Merlin flexx alkalmazása javasolt.

Figyelem

Ne feledje:

 • A szert nem szabad alkalmazni nyári hőség, fagy, vagy belvíz esetén. Esőtől, harmattól stb. nedves növényállomány kezelése tilos!
 • A készítmény nem használható olyan területeken, ahol a kukorica vetése előtt szerves foszforsav-észter típusú rovarölő szerrel talajfertőtlenítést végeztek. A készítmény nem használható ilyen típusú rovarölő permetezőszerrel kombinációban, valamint nem végezhető ilyen kezelés a kukoricában - sem a Monsoon active kijuttatása előtt, sem utána - egy héten belül!
 • Vetésváltási javaslatok
  Utóvetemény
  A kezelt kukorica betakarítását követően, szántás vagy legalább 10 cm mély talajművelés után a következő növények termeszthetőek biztonságosan: őszi búza, tritikálé, őszi árpa, tavaszi árpa, tavaszi búza, borsó, len, napraforgó, kukorica, cukorrépa, burgonya, zöldbab, cirok és a szója.
 • Helyettesítő kultúra
  Ha a kezelt kukorica valamilyen oknál fogva megsemmisül, szántás vagy legalább 10 cm mély talajművelés után, és a kezelés és a vetés között legalább 1 hónap várakozási idő elteltével kukorica vethető. Szántást követően és minimum 3 hónap várakozási idő után, mustár és lucerna vethető.
  Helyettesítő kultúraként nem ajánlott növények: szója, napraforgó, zöldbab és cirok.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kukorica (takarmány, siló) a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges..