Capreno®

Általános ismertető

Bevezető:

Kettős gyomirtó hatás.

Közvetlen hatás a leveleken keresztül.

A hatóanyagok a gyomok föld feletti részein keresztül gyorsan felszívódnak, majd teljesen szisztemikusan, a gyökér- és hajtáscsúcs felé mindkét irányban haladva rövid idő alatt eljutnak a növény minden részébe.

A kezelést követôen a tápanyagfelvétel és a növekedés szinte azonnal leáll, teljes pusztulásuk a környezeti feltételektôl függően 5-10 nap után következik be.

Talajon keresztüli hatás.

A Capreno hatékony a már kikelt gyomok ellen és hatástartama véd a gyomok későbbi kelési hulláma ellen is. A talajra jutva a gyomok gyökerén keresztül is képes felszívódni, így a levélen keresztüli közvetlen hatását talajon keresztüli hatástartam egészíti ki.

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer kukoricában (takarmány, siló) magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen.

Engedélyokirat száma: 04.2/6516-1/2015 (NÉBIH)

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Kukorica

Összetétel

Hatóanyag:

345 g/l (28,2 m/m %) tembotrion
68 g/l (5,6 m/m %) tienkarbazon-metil
134 g/l (10,9 m/m %) izoxadifen-etil

Formuláció:

vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A tembotrion hatóanyag a HRAC „F” herbicidcsoporton belül az triketonok hatóanyagcsoportba tartozik, a tienkarbazon-metil hatóanyag a HRAC „B” herbicidcsoporton belül a szulfonilamino-karbonil-metil-triazolinonok hatóanyagcsoportba sorolható, míg az izoxadifen-etil antidótum széfener.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A permetezéshez olyan szórófejet és nyomást kell választani, hogy a permetlé jól befedje a gyomnövények leveleit.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: Capreno Pack

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 2 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (szem, vese, máj)
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 Izoxadifen-etilt, 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on-t és 2-Metil-2H-izotiazol-3-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetettségének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon, valamint fokozottan érzékeny és/vagy kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet! A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet (50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett a biztonsági övezet megtartása nem szükséges)!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Géptisztítás

A munka végeztével még a kezelt tábla szélén ürítsük ki a permetezőgépet. Csatlakoztassuk le a szivattyút, a nyomó-vezetékeket, a szórófej szűrőket és tisztítsuk meg tiszta vízzel. Összeszerelés után a permetező tartályt térfogatának 10%-ig töltsük fel tiszta vízzel és a tartálykeverő fúvókák segítségével alaposan öblítsük át a rendszert ill. a tartály belső falát a keletkező oldatot jutassuk ki a már lepermetezett kukorica tábla szélére, vagy egy permetezésre váró következő kukorica táblára permetezzük ki. Ismételjük meg az eljárást, majd ellenőrizzük, hogy maradt-e látható maradvány a szűrőkön. Amennyiben igen, végezzünk további mosást az előzőekben leírtak szerint a látható maradványok eltűnéséig.

Javasolt technológiák

Kukoricában (takarmány, siló) a készítményt 0,25-0,3 l/ha dózisban posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 3 leveles fejlettségétől 6 leveles állapotáig, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles, a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles fejlettségi állapotában. Fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.

A megfelelő hatékonyság érdekében a készítményhez minden esetben 2 l/ha Mero tapadásfokozó permetezőszer segédanyagot kell keverni. A permetlé készítésénél először a gyomirtó szert kell bekeverni, majd azt követően a segédanyagot. További nedvesítő szer, más segédanyag, vagy műtrágya illetve lombtrágyák hozzáadása nem javasolt, mert fitotoxicitást okozhat.

Apró szulák és sövényszulák ellen fluroxipir hatóanyagú, mezei acat ellen klopiralid hatóanyagú, apró szulák, sövényszulák és mezei acat ellen dikamba hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával kombinációban javasolt kijuttatni. Kombinációban való alkalmazáskor a kijuttatást a kombinációs partner kukoricában megadott fenológiai határai, technológiai előírásai szabják meg.

Utóvetemény

Normál csapadékviszonyok esetén legalább 20 cm mély szántást követően utónövényként vethető: 5 hónap után: repce, őszi búza; 10 hónap után: cukorrépa, szója, száraz bab, zöldborsó; 11 hónap után: napraforgó, tavaszi árpa.

A főnövény kipusztulása esetén legalább 1 hónap elteltével vethető kukorica legalább 20 cm mély talajművelést követően.

Dózis

Siló kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25-0,30 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles fejlettségtől 6 leveles állapotig (BBCH 13-16)

Szemes kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25-0,30 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles fejlettségtôl 6 leveles állapotig (BBCH 13-16)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, szemvédő, arcvédő; kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha.

Rezisztencia

Különböző hatásmódú (HPPD-gátló, ALS-gátló) hatóanyagok kombinációja biztosítja a kiemelkedő hatékonyságot és a gyom rezisztencia kialakulásának megelőzését.

Figyelem

Ne feledje!

  • Ha a kezelést követően erős lehűlés következik be, múló sárgulásos tünetek jelenhetnek meg a kukorica levelein, de ezeket a kultúrnövény maradéktalanul kinövi.
  • Nem szabad stressz állapotban lévő kukoricát (fagy, nyári hőség, aszály, vagy belvíz miatt) kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt. Nedves növényállomány (esőtől, harmattól) kezelése tilos!
  • Normál csapadékviszonyok esetén legalább 20 cm mély szántást követően utónövényként vethető: 5 hónap után: repce, őszi búza; 10 hónap után: cukorrépa, szója, száraz bab, zöldborsó; 11 hónap után: napraforgó, tavaszi árpa.
  • A főnövény kipusztulása esetén legalább 1 hónap elteltével vethető kukorica legalább 20 cm mély talajművelést követően.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
kukorica (takarmány) a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges, kukorica (siló) 80 nap