Folicur® Solo

Általános ismertető

Bevezető:

Nagy hatékonyságú felszívódó gombaölő szer
Modern formuláció
Széleskörű alkalmazhatóság
Hosszú ideje bizonyítottan kiváló hatékonyság

Általános ismertető:

Felszívódó gombaölő permetezőszer búza (őszi), rozs, tritikálé, árpa, zab, őszi káposztarepce, meggy, cseresznye,
kajszi, őszibarack, szilva, alma, szőlő, gyökérzöldségek, spárga, fokhagyma, fűszernövények és díszfák, díszcserjék,
pázsitok, gyepek, golf- és futball pályák, dió, mandula védelmére

Engedélyokirat száma: 21042/1996 (FVM)

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
 • Zöldségek
 • Szőlő
 • Csonthéjasok
 • Almatermésűek
 • Kalászosok

Összetétel

Hatóanyag:

250 g/l (25,8 % m/m) tebukonazol

Formuláció:

olaj emulzió vizes fázisban (EW)

Hatásmód

A tebukonazol felszívódó triazol fungicid, a gombák ergoszterol bioszintézisét gátolja (DMI-hatás) két helyen (c14 demetiláz és Δ8-Δ7 izomeráz).

Kiváló hatású nagyon sokféle betegség ellen.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

 • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
 • ezt kövesse az SC formulációjú készítmény (az ilyen típusú készítmények még bizonyos hígítást igényelnek)
 • ezután a WG vagy a WP formulációjú készítményt
 • legutoljára hagyjuk a Folicur Solo, illetve más EC vagy EW készítményt.

A permetezést lehetőleg 12 °C feletti hőmérsékleten kell elvégezni. Kerüljük a 3-nál több hatóanyagot tartalmazó tankkombinációk alkalmazását.

Légi kijuttatás:

Kalászosokban 50-80 l/ha, repcében 50 l/ha víz felhasználásával.

Dió: légi kijuttatás engedélyezett 1415,76 hektáron 2020.04.15-2020.05.31 között 60-80 l/ha

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 50 ml, 250 ml, 1 l, 5 l, 200 l, 1000 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
300 < LD50 < 2000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H302+H332 Lenyelve és belélegezve ártalmas
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 2 A készítmény nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területeken!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Géptisztítás

Ha csak a Folicur Solo volt a permetezőgépben, elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikále kultúrákban a gombaölő szert gabonalisztharmat ellen a betegség első tüneteinek megjelenésekor kell alkalmazni. Szárbaindulás után a védekezés általában több betegség ellen irányul, ezért a kezelést megelőző jelleggel célszerű elvégezni, azaz szárbaindulás kezdetén, kalászhányás végén - virágzás kezdetén végzett egy-egy permetezéssel.

Káposztarepcében a készítmény őszi kezelés esetén alkalmas a káposztarepce kifagyásának csökkentésére, a szárbaindulás késleltetésére, a gyökérnyak vastagság, illetve a gyökér/lomb arány növelésére. A készítményt ősszel, a repce 4-8 leveles állapotában kell kijuttatni, lehetőleg 12 °C feletti hőmérsékleten. Fagykárcsökkentés céljára a javasolt legalacsonyabb dózis 0,5 l/ha. A tavaszra áthúzódó gombaölő hatás fokozása, illetve a fejlettebb növények télállóságának fokozása érdekében a dózis 0,75-1,0 l/ha-ra növelhető.
Tavasszal gombabetegségek ellen a repce szárbaindulásától a virágzás kezdetéig alkalmazandó, 0,75-1,0 l/ha dózisban egyszer, vagy kétszer kijuttatva. (Őszi kezelés esetén legfeljebb egy tavaszi kijuttatás végezhető). A tavaszi kezelés a repce növekedésére is hat: csökkenti a növénymagasságot és a megdőlést, növeli a szárszilárdságot, serkenti az oldalhajtások képződését.

Csonthéjasokban moníliás hajtás- és virágfertőzés ellen erős fertőzési nyomás esetén a kezeléseket megelőző módon, virágzás előtt (fehérbimbós stádium végén) és virágzás végén, sziromhullás kezdetén szükséges elvégezni. Kevésbé járványveszélyes körülmények között, szárazabb, melegebb időjárás esetén egy védekezés is elegendő a virágzás kezdeti szakaszában.
Cseresznyében, meggyben a blumeriellás levélbetegség ellen a kezeléseket a kezdeti enyhe levéltünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, és a fertőzés alakulása szerint megismételni.
Őszibarackban tafrinás levélfodrosodás ellen a permetezéseket a kora tavaszi időszakban elvégzett rezes, kénes lemosó permetezéseket követően pirosbimbós fenológiai stádiumban indítjuk, és 14 naponként 1-2 alkalommal folytatjuk. Amennyiben 14 napnál rövidebb permetezési forduló indokolt – például hűvös tavaszi időjárás esetén – a permetezést más hatóanyagot tartalmazó gombaölő szerrel kell elvégezni. Az előírt permetlémennyiség be nem tartása a biológiai hatékonyságot jelentősen csökkentheti.
Kajszibarackban gnomóniás levélbetegség ellen a védekezéseket előrejelzésre alapozva, az aszkospóra szóródás intenzív szakaszában kezdjük el, virágzást követően 14 naponkénti gyakorisággal folytassuk.

Almában lisztharmat ellen a védekezéseket megelőző jelleggel kezdjük el, és a fertőzési nyomás alakulása szerint a virágzást követően 14 naponként, július végéig folytassuk. A kórokozóra kevésbé fogékony fajtáknál (Delicious) a védekezések számát csökkenteni lehet. Almafavarasodás ellen a kezeléseket előrejelzésre alapozva, preventív módon kezdjük el, és a fertőzés erőssége szerint blokk-szerűen folytassuk július végéig. A készítményt járványhelyzettől függetlenül kontakt hatóanyagú készítményekkel kombináljuk. Figyelem, a Folicur Solo szélsőséges időjárási körülmények között a Golden fajtakörbe tartozó gyümölcsökön perzseléseket okozhat, ezért ezekben az ültetvényekben a Folicur 25 WG felhasználását javasoljuk.

Szőlőben a gombaölő szert önmagában csak lisztharmat ellen, prevenciós céllal javasolt felhasználni. Amennyiben a vegetációs időszakban egyidejűleg a szürkepenészes rothadás ellen is szükséges a fürtvédelem, akkor virágzáskor, fürtzáródáskor, zsendüléskor gyenge fertőzési nyomásnál önmagában is elegendő felhasználni, erős fertőzésnél speciális botriticid készítménnyel javasolt kombinálni. A kijuttatásnál az előírt permetlémennyiséget az ültetvény művelésmódjához, a lombozat nagyságához, az alkalmazott géptípustól függően célszerű megválasztani.

Sárgarépában, petrezselyemben, pasztinákban, zellerben és tormában a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A permetezéseket a fertőzési nyomástól függően 14 naponta meg lehet ismételni.

Spárgában a betegség kialakulásának kezdetén, de leghamarabb a spárgasípok betakarítása után lehet a védekezést megkezdeni. A gombaölő szert más hatásmechanizmusú készítményekkel váltogatva kell felhasználni.

Fokhagymában, metélőhagymában és póréhagymában a permetezéseket a gombás betegségek ellen megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni.

Kerti köményben és ánizsban lisztharmat ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni.

Díszfák és díszcserjék gombás betegségei ellen a készítmény 0,75-1,0 l/ha dózisban használható fel. A permetezéseket preventíven, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni.
A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani.

Pázsitokban és gyepekben hópenész ellen, fagymentes napokon, a készítményt megelőző jelleggel, az őszi gyeptisztítást követően javasolt kijuttatni. A kezelést 14-20 nap múlva célszerű megismételni. Rozsdák okozta megbetegedések ellen az első tünetek megjelenésekor szükséges elkezdeni a védekezést, majd fertőzési veszélyhelyzettől függően azt megismételni. A készítmény aszályos időben a gyepen nem használható.

Mandulában moníliás fertőzés ellen a készítményt a virágnyíláshoz igazítva javasolt kijuttatni virágzás kezdetén, fővirágzásban és sziromhulláskor. Kevésbé járványveszélyes időszakban a kezelések száma csökkenthető. Ventúriás varasodás ellen a sziromhullást követő időszakban, a gyümölcsfejlődés kezdetén indokolt a védekezések végrehajtása 1-2 alkalommal, 14 napos permetezési időközzel. Fertőzésre hajlamosító körülmények között a permetezéseket szükséges tovább folytatni más gombaölő szerekkel.

Dióban a készítmény kijuttatása gombás eredetű levél- és termésfoltosságok ellen a korai időszakban, virágzás idején, illetve levélnövekedés kezdetén javasolt 1-2 alkalommal.

Dózis

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, sav elleni védőszemüveg.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy anak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Az eredeti címkét és a használati utasítást az orvosnak át kell adni.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Rezisztencia

A tebukonazol rezisztenciára közepesen érzékeny hatóanyag, ezért - különösen almafa-varasodas ellen - tankkombinációban történő felhasználása javasolt.

Figyelem

Ne feledje!

 • A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától,
  és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani.
 • A készítménnyel kezelt területen a haszonállatok legeltetése 35 napig tilos!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

búza (őszi), rozs, tritikálé, árpa, zab – 35 nap; káposztarepce – 56 nap; meggy cseresznye, kajszi, őszibarack, szilva – 14 nap; alma – 28 nap; szőlő – 35 nap; sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér, pasztinák, torma, zeller (szár), fokhagyma – 21 nap; petrezselyem (levél), metélőhagyma, póréhagyma – 14 nap; kerti kömény, ánizs – 60 nap; spárga, díszfák, díszcserjék, pázsitok, gyepek, golf- és futball pályák, dió, mandula - előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges